Problem solved!

new film holder 4x5 by StenopeiKa